РАБОТНИ ПАКЕТИ

РП1: Управување и координација на проектот

1.2 Секојдневно управување и координација на проектот

1.3 Доставување на извештаи за проектот, вклучувајќи ги сите достигнувања на проектот, мерливи аутпути и непосредни резултати

1.4 Развој и аналитички план за работа, вклучувајќи го временскиот план за акција (Гант-чарт)

РП2: Комуникација и десеминација

2.1 Воспоставување на социјален дијалог и обуки

2.2 Да се воспостави база на податоци на директни и индиректни корисници кои ќе се информираат преку електронски билтени (на квартална основа, вкупно 8)

2.3 Развој на комуникациски центар вклучувајќи официјална веб страна на проектот, најмалку 3 врски со социјалните медиуми, 4 статии на база на семестар, редакција, врска со Симбиоза платформата

2.4 Подготовка, организација и реализација на Финалната проектна конференција во Битола. Развој на информативна брошура (вклучувајќи флаер, брошура со главните резултати на проектот, 1 ДВД со материјали од проектот, мемори стик во 200 примероци)

РП3: Собирање и управување со податоци за тековите на био-отпад

3.1. Мапирање, мерење на сите текови на био-отпад, добиени од агро-прехранбениот индустриски сектор (одлив)

3.2. Евиденција и анализа на потребите на меѓусекторските индустрии за суровини и ресурси базирани на дрво, на пр. оранжерии (прилив)

3.3. Студија за економските придобивки за регионалните економии преку работењето на Симбиоза платформата

3.4. Испитување и проучување на придобивките за животната средина од Симбиоза мрежата

РП4: Развој и опреативност на Симбиоза платформата

4.1 Развојот на Симбиоза платформата со интеграција на податоците од РП3

4.2 Тестирање и оперативност на Симбиоза платформата

4.3. Поврзување на понудата и побарувачката на текови на био-отпад на меѓусекторско ниво во грчката проектна област

4.4 Подготовка на образецот за правно обврзувачкиот договор за био-отпад и продолжување со поврзувањето и склучување на деловните договори во целните региони

4.5 Обука на локалните корисници за користење на платформата и континуирано ажурирање

РП5: Развој на Акционен План за експлоатација на био отпад

5.1 Извештај за националните политики за управување со отпад и тековното ниво на имплементација на истите на регионално ниво (Објаснување на лошите резултати во третманот и рециклирањето на био отпадот)

5.2 Развој на Акционен План за интеграција на симбиотските мрежи во регионалните стратегии

5.3 Кон циркуларна економија: Како целосното искористување на био отпадот може да го поддржи вработувањето и регионалниот БДП

РП6: Пилот активности за компостирање на отпад

6.1 Техничка студија за постапката за компостирање/објект во Битола

6.2  Извршување на сите неопходни набавки на опрема, материјали и активности

6.3 Набавка на опремата и нејзино доведување на оперативно ниво

6.4 Обука на персоналот за користење на компостерите и возилото за био-отпад

6.5 Поставување на органските компостери во избраните области. Пилот имплементација на единиците за компостирање и изработка на извештај за нивната оперативност за период од 6 месеци